Liên hệ

TRƯỜNG TH Trực Liêm

Địa chỉ: Đội 9 Trực liêm- Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
Hiệu Trưởng: Ông Trần Văn Ninh
Điện thoại: 05303881295
Email: tliem.thtn@gmail.com